A Harfi Ansiklopedi Kimdir Nedir?

ABBAS

Sert, haşin, boyun eğmez, çatık kaşlı kimse. Arslan, Erkek adı.

ABBAS

Selçukluların Rey Şehri valisi olan ve Batınilerin öldürdüğü  efendisi Cevher’in yerine Sultan Sencer tarafından tayin edildi. Abbas’ın ilk işi efendisinin intikamını almak oldu ve sayısız batıni öldürttü.  Katvan savaşında yenilen Sultan Sencer, Rey şehrini bıraktığı Irak Selçuklu Sultanı Mesud’tan (1134-1152) yardım istemek üzere 1142 de askeri bir kuvvetle onu Bağdat’a gönderdi. Sultan Mesud amcasının isteği üzerine beraberinde Abbas olduğu halde, ordusu ile Rey’e geldi. Abbas, Fars hakimi Boz-aba ile Sultan Mesud’u tahttan indirmek için anlaştı, fakat bunu başaramadı. Hacip Abdurrahman Togayürük araya girdi ve Mesud ile barıştı, ama Mesud onu affetmemişti. Berber Bağdat’a geldiler. Orada önce Abdurrahman ortadan kaldırıldı, sonra Abbas’ı bir hususta akıl danışmak bahanesi ile evine davet ederek öldürttü. Abbas’ın cesedini kızı alıp Rey’e götürdü.

I.ABBAS (Safevi) 

Büyük Abbas da denir. İran hükümdarı Hudabende’nin oğlu ve beşinci safevi hükümdarıdır. Herat’da babasına isyan ederek Kazvin’İ ele geçirdi ve 1587 yılında, henüz 30 yaşında iken hükümdar oldu. Kendinden evvelki yetersiz idare yüzünden dağılma tehlikesinde olan memleketi az zamanda ıslah  etti ve kalkındırdı. Ermeni ve Gürcülerden toplanarak Müslüman edilmiş gençlerle yeniçeriliğe benzer tüfenkçi denilen bir ordu kurdu. Şahseven adlı Türk kabilesinden de bir hassa alayı teşkil etti. Askerliği bu şekilde düzenledikten sonra , Özbekler üzerine yürüdü. 1597 de Herat’da onları yendi ve Meşnet şehrini geri aldı. 1600 yılında Avrupa’ya bir heyet göndererek  Osmanlılara karşı bileşme teklif etti. III Mehmed zamanından IV Murad’ın ilk yıllarına kadar Osmanlılarla çarpıştı. 1603’te küçük bir Osmanlı ordusunu Tebriz yakınında  Sufyan savaşında yendi. Tebriz, Revan (Erivan) , Kars kalelerini aldı.  Kuyucu Murad Paşa’nın Tebriz’i harap etmesi üzerine, Osmanlılarla barış istedi.  Murad Paşanın ölümünden sonra sadrazam Nasuh Paşa ile 1618’de  Seray antlaşması yapıldı. II Osman olayında Anadolu’da karışıklık çıkınca fırsattan istifade ederek  Bağdat ve dolaylarını elde etti.  Musul ve Diyarbakır’a kadar ilerledi. Öte yandan orduları Gürcistan’ı işgal etmişti. İngiliz yardımı ile  Basra Körfezindeki bazı adaları ve Hürmüz’ü Portekizlilerden aldı. Bu körfezde kendi adına bir liman kurdu.(Benderi Abbas)  İsfahan’ı başkent yaptı. Kırküç yıllık hükümdarlık süresi Osmanlı tarihinin Kanuni Sultan Süleyman devrine benzetilir.  Büyük devlet adamı sıfatlarına rağmen, elde ettiği şehir halkını ve esirleri, hatta yerine göz diktiği şüphesi ile oğlunu öldürtmesi onun meziyetleri  ile bağdaştırılamamıştır.

II. ABBAS

(1633-1667) İran Şahı. Safevi hanedanındandır. 1642’de tahta çıktı. Yirmidört yıl süren hükümdarlığı sönük geçti. Memleketinin Türkler ile münasebetini iyi bir yolda geliştirdi. Sefahatten öldü.

III. ABBAS

(1731-1736),Safevi hanedanından son İran şahı. Nadir şah tarafından 8 aylık bir çocuk iken İran tahtına çıkarılı.(1732) dört yıl kadar şah olarak tanındı.

Yorum Ekle

Click here to post a comment