A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED FERİDUN BEY

Osmanlı devlet adamı ve yazarlarındandır. Sokullu Mehmed Paşa’nın yanına kâtip (1552), sonra da divan kâtibi oldu. Nahcivan seferine (1554) katıldı ve Sziget muhasarasında (1566) tanındı. Reisülküttap, sonra da nişancı oldu. 1575’te ünlü ve önemli eseri Feridun Bey Münşeatı diye tanınan Münşeat-üs-Selatin’i (Sultanların Yazıları) yeni hükümdar 3. Murad’a sundu. 10 Nisan 1576’da görevinden azledildi. 1577’de Semendre sancakbeyi oldu. 1582’de Rüstem Paşa ve Mihrimah Sultan kızı Ayşe Sultan ile evlendi.

İstanbul’da iki defa basılmış olan (1848) ve (1858) ünlü eser Münşeat-üs-Selatin Osmanlı devletinin kuruluşundan 3. Murad’ın tahta çıkışına kadar olan zaman içindeki vesikaları toplar. Her iki baskı sırasında bazı farklar vardır. Aynı zamanda orijinalinde bulunmayan bazı ekler konmuştur. Önemli bazı vesikaların başkalarından alındığı Mükrimin Halil Yınanç tarafından ortaya konulmuştur. Diğer eseri Zigetvar seferine ve Sokullu Mehmed Paşa’ya ve 2. Selim’in ilk yıllarına ait olan, Nüzhet-ül-Esrar-ül-Ahyar der Ahbar-ı Sefer-i Sigetvar (Zigetvar Seferi Haberlerinden En İyilerinden Esrarlar Bahçesi)dir. Bu eser yazma halinde kütüphanelerde bulunmaktadır, üç nüshası bilinmektedir. 1583 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment