A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED RESMİ EFENDİ

(Resmolu’da denir). Edebiyatçı ve sefir’dir. Girit, Resmo’da 1700 yılında doğmuştur. 1733’te İstanbul’a geldi. Reisülküttap Mustafa Efendi’ye intisap etti, sonra damadı oldu. 1757’de 1. François nezdinde Viyana elçisi, 1763’te Bertin elçisi, 1771’de Sadaret kethüdası (Dahiliye nazırı) oldu. 1774’te Başmurahhas olarak Kaynarca antlaşmasını imzaladı. İstanbul’a dönüşte çeşitli devlet hizmetleri gördü. Bertin elçiliği sırasında Prusya-Rusya münasebetlerini tetkikle vazifelendirildi ve Hülasat-ül-İtibar (1769-1774 Osmanlı-Rus harbi tarihçesi, İstanbul 1869, 1889) adlı kitabı yazdı. Berlin Sefaretnamesi’nde (Sefarethane-i Ahmed, Ahmed Resmi İstanbul 1889) o devrin Berlin’ini, Prusya’nın genişleme savaşlarını, bunların sebeplerini, Prusya ordusunun nasıl yetiştirildiğini anlatır. Kanuni devrinden kendi zamanına kadar reisülküttaplık yapmış 66 zatın biyografisini Hadikat-ür-Rüesa adı altında topladı, eser Süleyman Faik tarafından yazılmış bir zeyl ile birlikte 1852’de İstanbul’ da Sefinet-ür-Rüesa adı ile basıldı. 39 kızlarağasının biyografisini toplayan Hamilet-ül-Kübera ise basılmadı. Sefaretnameleri, Almanca ve Lehçeye, Hülasat-ül-itibar’ı ise Almanca’ya çevrilmiştir. Bir de Cotrafya-yı Cedid adlı kitabı vardır. 1783 yılında vefat etmiştir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment