A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED SALAHADDİN BEY

Osmanlı hukukçularındandır. 1872 yılında İstanbul’da doğmuştur. Kurmay albay İbrahim Muhiddin Beyin oğludur. Mülkiye mektebini bitirdi, 1910’da İstanbul Hukuk mektebi, devletler hukuku kürsüsüne tayin edildi. 1920’de, Mebusan meclisine, İstanbul milletvekili olarak seçildi. İstanbul Hukuk mektebi reisi iken 1921 yılında öldü. 26 Mayıs 1919’da toplanan birinci Saltanat Şurası’nda İstanbul Darülfünununu temsilen bulundu ve Sevr antlaşması projesini cesaretle tenkil etti.

 Eserleri: Hukuk-i Umumiye-i Düvel (Devletler Umumi Hukuku) (9 C.) Berlin Kongresi, Tetebbuat-ı Siyasiye, Medeniyet Yalanları (Max Nordau’dan tercüme). Makedonya Mes’elesi ve Balkan Harbi, Müşahhas Hukuk-ı Umumiye-i Beyn-ed-Düvel (Devletlerarası Müşahhas Genci Hukuku), Hukuk-ı Beyn-ed-Düvel’in Mukaddemat-ı Nazariyye ve Safahat-ı Tekamüliyesi (Devletlerarası Hukukun Gelişme Safhaları ve İlk Nazariyeleri), Avrupa Diplomasisi Tarihi (Debidur’dan tercüme ve kısmen basılı), Hukuki ve Siyasi Tetebbular.

Yorum Ekle

Click here to post a comment