A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED ŞUAYB

Edebiyatı Cedide yazarlarındandır. 1876 yılında İstanbul’da doğmuştur. Fatih rüştiyesinde, Vefa idadisinde okudu, Hukuk mektebini bitirdi. Sonradan sadrazam olan Hakkı Paşanın yardımcısı olarak Hukuk mektebinde idare hukuku öğretmenliği yaptı. Cemiyeti Rüsumiye üyeliğinde bulundu. İkinci Meşrutiyetten sonra Hukuk mektebinde idare hukuku, devletler hukuku dersleri verirken, Maarif meclisi üyeliğine, Tedrisatı İptidalye müdürlüğüne, İstanbul Maarif müdürlüğüne, en sonunda Divanı Muhasebat müddeiumumiliğine getirildi. Servetifünun dergisinin en parlak döneminde, Edebiyatı Cedideciler arasında, pek genç olduğu halde, önemli bir yer tuttu. Batı düşünce ve edebiyat dünyasından sekiz unlu adamın hayatını, eserlerini inceleyen Hayal ve Kitaplar (1901) adlı eserinden sonra yayımlanan Esmar-ı Matbuat da (Basın Meyveleri) ciddi bir araştırma sayılabilir.1910 yılında İstanbul’da öldü. Ölümünden sonra Hukuk-ı İdare adlı eseri de basıldı. Rıza Tevfik Bölükbaşı ve Mehmed Cavid ile birlikte İstanbul’da Ulum-i İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası (1908-1910, 3 cilt, 24 sayı) adlı aylık bir dergi kurdu. Bu dergide yayınlanan Fransa ihtilali ve Rusya tarihi konulu makaleleri dikkat çekti.

Hukuk-ı Umumiye-i Düvel (Devletler Umumi Hukuku) (1912] adlı bir eseri daha vardır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment