A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AHMEDİYE

Reformcu bir Müslüman topluluğudur. 1908’de ölen ve fikirleri Müslümanlar, Hintliler ve Hıristiyanlar arasında çok tartışılan Mirza Gulam Ahmed tarafından Hindistan’da 1889’da kuruldu. Birinin genel merkezi Rabva’da, ötekinin Lahor’da olmak üzere iki guruba ayrıldı. Topluluk, Avrupa’da büyük bir misyoner faaliyeti gösterirdi. Daha etkili ve daha çok batılılaşmış olan ikinci gurup İngiltere’de çok kuvvetlidir (Working Mission). Anglikan kilisesinin teşrihi ve İngiliz yönetiminin himayesiyle kurulduğu da öne sürülür. Halveti tarikatının kollarından biridir. Kurucusu Ahmed Şemseddin Yiğitbaşı (öl. 1504).

AHMEDİYE

(Çatma da denir). 3. Ahmed ve sadrazam Damad İbrahim Paşa devrinde Üsküdar ve Bursa’da dokunan ve genellikle döşemecilikte kullanılan bir cins kadifedir.

AHMEDİYE

Hz. Muhammed’in hayatına dair dört kitabın adıdır.

  1. Ahmediye (Bazı kaynaklarda Muhammediye denir); (15. Yüzyıl) Yazarı mesnevi şairlerinden Hamdullah Hamdi’dir. Yazıcızade Mehmed Efendi’nin ünlü Muhammediye’sine benzetme olarak yazılmış, ama o ölçüde rağbet görmemiştir.
  2. Ahmediye (15. Yüzyıl); Yazıcızade Mehmed Efendi’nin Muhammediye adı ile şöhret kazanan eseridir.
  3. Ahmediye (14. Yüzyıl); Bayramiye tarikatı mensuplarından Mahmud ibn Mehmed tarafından yazılmıştır. Kitap Mahmudiye adı ile de söylenmektedir.
  4. Ahmediye (18. Yüzyıl); Diyarbakırlı Ahmed Hurşid Efendi’nin yazdığı bu kitap halk arasında en yaygın şöhrete sahip olanıdır. Yanlış olarak, Yazıcızade Mehmed Efendi’nin kardeşi Ahmed Bican’a izafe edilir. Tas basması 1875’te yapılmıştır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment