Ansiklopedi K Harfi Kimdir

KARA AHMED PAŞA

Osmanlı sadrazamıdır. Enderun’dan yetişti. Mirialem, yeniçeri ağası, Rumeli beylerbeyi oldu. 1543’te yapılan Macaristan seferine bu sıfatla katıldı. Valpo Sikloş ve diğer kalelerin fethinde bulundu, yararlıkları görüldüğünden üçüncü vezir payesi verildi (1544). İran seferinde (1548) doğu sınırı serdarı oldu. Kemah yakınlarında düşmanı büyük bir bozguna uğrattı. Bu savaşın diğer cephesi olan Gürcistan harekâtı tamamen Ahmed Paşanın idaresinde cereyan etmiştir. 1549’da başlayan seferde önce Tortum, daha sonra Nacah, Mirahor, Akçakale v.b. gibi kaleleri ele geçirdi. Gürcistan fatihi adını aldı. Bugünkü Türkiye’nin kuzeydoğu kısmı onun fetihleriyle Osmanlı devletine katıldı. 1552 yılında Osmanlıların evvelce başarısızlığa uğradıkları Timişoara kalesini fethetmekle görevlendirildi. Günlerce muhasaradan sonra kale 25 Temmuz 1552’de teslim oldu. Daha sonra Lippa, Szolnok ve bunlara tabi birtakım kaleleri ele geçirdi. Eğri (Eğer) kalesini kuşattı, fakat zapt edemedi. Aynı yıl doğuda, ikinci defa İran üzerine gönderildi. Bu arada Rüstem Paşa yerine 6 Kasım 1553 tarihinde sadrazam oldu, bu sıfatla sefere devam etti. O sırada Safevi hükümdarının Gürcistan’da bazı yerleri istila etmesi üzerine 1553’te o tarafa yöneldi. 1553’te Amasya’da yapılan Osmanlı-Safevi antlaşması onun sadrazamlık zamanına rastlar. Katıldığı seferlerde askeri kabiliyetini gösteren Ahmed Paşa adil idaresi ile de halkın ve ordunun sevgisini kazandı. Kanuni Süleyman İstanbul’a döndükten sonra, Ahmed Paşayı bir divan günü boğdurttu (29 Eylül 1555). İdamı birçok rivayetin çıkmasına sebep oldu. Evvelce idam edilmiş olan şehzade Mustafa’ya taraftar olmak, Hürrem Sultanın damadı Rüstem Paşayı tekrar sadarete getirmek gibi iddialar bunlardan ikisidir. İstanbul’da Topkapı semtinde bugün adı ile anılan bir külliye inşasını başlattı, fakat ömrü yetmediği için, sonradan kethüdası Hüsrev Ağa inşaatı bitirdi (26 Mart 1565).

Yorum Ekle

Click here to post a comment