A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKİS

Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesidir.

Bir cismin parlak bir yüzeyde beliren hayali.

Bir ışığın (bir rengin) hafifçe yansıması, bu yansıma sonucu beliren ışık (renk).

Mec. Bir şeyin başka bir şey üzerinde yaptığı tesir.

Akis bırakmak, iz bırakmak.

Akis bulmak, tesir uyandırmak, olumlu cevap almak.

Akis uyandırmak (yapmak), üzerinde düşünülmesine, konuşulmasına, tartışılmasına yol açmak.

Akis, bir mısra veya cümlenin iki parçasından birini diğerinin önüne veya sonuna koyarak, başka bir mısra veya cümle meydana getirme sanatıdır. İki çeşittir: tam ve nakis. Tam akis’te mısra veya cümlenin iki parçası eksiksiz olarak, ilave yapılmadan yer değiştirir.

Nakis akis’te kelimelerin yerlerinde küçük bazı değişiklikler olur, noksan veya ilâveler vardır.

Matematik. Noktasal geometrik dönüşüm: akisin kutbu denilen sabit bir O noktası verildiğine göre, uzayın her M noktasına, OM doğrusu üzerinde OM ile OMI yarıçap vektörlerinin çarpımı aksin kuvveti adı verilen sabit bir k sayısına eşit olmak üzere bir MI tekabül ettirir. (M ve MI noktalarına karşıt noktalar denir.)

Bir eşya dizisinde akis, komşu iki eşyanın birbiriyle değiş tokuşudur. Bir dizide akisler sayısı, eşyaları belli bir normal sıraya koymak için yapılan minimum akis sayısıdır. Normal sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6 olduğuna göre 1, 2, 4, 3, 5, 6 permütasyonunda (4,3’ten önce geldiğine göre) bir akis, 5, 3, 2, 1, 4, 6 permütasyonunda ise yedi akis vardır. Bir permütasyonda tek veya çift sayıda akis bulunuşuna göre, permütasyona tek veya çift permütasyon denir. Normal sıra (akis sayısı o) çift kabul edilir. Normal sıra 1, 2, 3, n olduğuna göre, mümkün olabilen en küçük akis o (normal sıranın kendisi), en büyük sayıda akis ise n, n-1, n-2, 2, 1 permütasyonunda bulunur ve bu sayı (n-1) (n-2) +…+34241= n (n-1)’dir. Demek ki k akis 2 sayısı o kk n (n-1) eşitsizliğini gerçekler. (Buna inversiyon veya takis de denir.)

Karşıt yarıçap ve vektörlerle dönüşümde denilen akis, verilen bir F şekline, bunun akisi denilen başka bir F şeklini tekabül ettirir. Merkezi aksin kutbu, yarıçapı akis kuvvetinin kareköküne eşit olan çemberdeki her nokta, kendi kendinin karşıtıdır ve kendine dönüşür. Akis, bu çemberin tamamen dışında kalan bir şekle, çemberin tamamen içinde kalan ve o şeklin akisi olan başka bir şekil tekabül ettirir. Bir akisin kendine dönüştürdüğü bir eğri veya bir yüzeye anallagmatik denir. Akis, çemberleri ve yarıçapları sonsuz çemberler olarak kabul edilen doğruları değiştirmez. Başka bir deyişle, her çemberi (veya her doğruyu) bir çembere (veya bir doğruya) çevirir. Aynı şekilde, bu çemberlerin meydana getirdiği açıları da değiştirmez. Uzayda akis, kürelere, dairelerin düzlemde oynadıkları role benzer bir rol oynatır.

Akis eski dilde akseden, yansıyan anlamlarına da gelmektedir.

AKİS

Yunan mitolojisinde Sicilyalı çobandır. Faunus ile Symaithis’in oğludur. Galatea tarafından sevilir, fakat rakibi tek gözlü dev Polyphemos bir gün onu sevgilisi ile yakalar ve Etna dağında, bir kayanın altında ezer. Bazılarına göre, Galatea’nın ricası üzerine Poseidon onu nehir haline getirmiştir.

AKİS

Haftalık siyasî dergi (15 Mayıs 1954- 31 Aralık 1967). Metin Toker tarafından, Amerikan dergisi Time’in benzeri olarak Ankara’da kuruldu ve Türkiye’de bu tip yayın organlarının iIki oldu. Özelliği, olayları teferruatla renklendirerek, genişçe ve has bir üslup ile nakletmesi idi. Dergi 29 Nisan 1960’ta T.B.M.M. Tahkikat komisyonunca kapatıldı ve 30 Mayıs 1960’tan itibaren tekrar yayımlandı. Toplam olarak 694+12 sayı çıktı.

Yorum Ekle

Click here to post a comment