A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKIŞ

(Akmak’tan). Akmak hareketi, akma.

Fikir cereyanı.

Nüfuz ediş.

Akış aşağı, akışın gittiği, akmanın olduğu yön.

Akış yönü, bir akarsu çığırının belli bir noktaya göre, bu nokta ile ağzı (mansap) veya kavşak yeri arasındaki kısmı. Bu terim, söz konusu olan noktaya göre daha aşağıda bulunan başka bir yeri tanımlamak için kullanılır.

Akış yukarı, akışın gittiği, akmanın olduğu yönün zıddı.

Akış, suların yer değiştiriş tarzı, durgunluk, seyelan ve süzülmenin zıddı olay.

Akış ağı, Sızma olayının incelenmesinde «akış yollarının ve «es tazyik hatlarının» grafik usulü ile gösterilmesi.

Akış profili, akan suyun seviyesindeki tedricî değişmeler.

Akış uzunluğu, suyun bir tarla içerisinde kayık veya borderle akıtılabileceği en uzak mesafe.

Akış yolu, akarsuda derinliğin en fazla olduğu kesim. (Taşmalar yüzünden akış yolunun yeri değişebilir. Akış yolu, akarsuyun yatağına göre daha dar ve daha iyi sınırlanmış bir kesimdir.)

Düzensiz veya yaygın akış, yağmur sularının yeryüzünde yaygın şekilde akışı, yere düşen suların ilkel bir akarsu ağı meydana getirmeden birbiriyle birleşen, sonra tekrar ayrılan iplikler şeklindeki akışını belirten terim. Zar halinde akış, suyun önemli çevrik hareketleri meydana getirmeyecek kadar yaygın ve ince bir tabaka halinde akması. (Bu nitelikte olan türbidite akıntılarında, akıntının sürüklediği maddeler aşağıdan yukarıya incelerek düz tabakalar halinde çöker [degrade tabakalaşma.] Aynı tipte birikmeler, yarı kurak bölgelerdeki çanaklar kenarında ve alüvyon tipi periglasyer oluşumlarda da görülür.)

Tıp: Akış, organik sıvıların normal veya patolojik şekilde dışa çıkması.

Akış, örtü halinde (bk. YAYILIM), yeraltında az veya çok dağılmış veya toplanmış olabilir. Akarsu, bir yatakta toplanmış bir akışla belirlenir. Akış düzgün veya helikoit biçimi, burgaç şeklindedir. Hızı, eğim ve derinlikle doğru orantılı, yatak tabanının arızaları ile ters orantılıdır. Hidrolojik yıldaki akış bilançosu üç kavramla verilir:

1. Akış indisi, bir yıl esnasında akıtılmış olan ve bütün havzaya eşit olarak yayıldığı tasavvur edilen yağışların mm cinsinden yüksekliği.

2. Akış katsayısı, akış indisi ve yağmur ölçüsü indisi (havzaya düşen yağışların ortalama yüksekliği) arasındaki oran.

3. Akış eksikliği veya buharlaşma indisi, yağış indisi ve akış indisi arasındaki fark.

Akış katsayısı, genellikle yağmur ölçüsü indisiyle beraber artar, sıcaklık arttığı zaman azalır. Orta iklimli Avrupa ovalarında,

0,30 ve 0,50 arasında oynar, dağlık alanda 0,90’a çıkabilir, kurak bölgelerde 0,01’e inebilir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment