A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKRABA

Kan veya evlilik yolu ile birbirine bağlı olan kimselere denir.

Aynı ailedenmiş gibi aralarında sıkı bağlar bulunan

Şeyler.

Akraba çıkmak, aynı soydan, aileden oldukları anlaşılmak.

Akraba olmak, aralarında kan veya aile münasebeti olmayan iki kişinin veya kişilerin evlilik ve

Dolayısı ile ayni aileye girmesi.

Akraba sayılmak, akraba olmadıkları halde, yakınlıklarından ötürü öyle kabul edilmek.

Kutsal akrabalık, 15. Ve 16. yüzyıl Hıristiyan ikonografisinde sık sık yer alan, İsa’nın ailesinin tasviri.

Manevi akrabalık, vaftizi yapan ile vaftiz babası ile vaftiz anası arasında vaftiz yolu ile kurulan ilişki. Takdis olunanlar ile takdis babaları veya anaları arasında kurulan ilişki. (Her iki halde de vaftiz ve takdis babası, vaftiz çocuğunun manevî eğitimine nezaret etmekle yükümlüdür. Vaftizde, manevi akrabalık evlenmeyi yasaklar.)

Akraba diller, çeşitli evrimler sonunda, daha önce konuşulan bir dilden türemiş diller.

Akraba diller, çıkış noktası (menge) bakımından aralarında yakınlık bulunan diller. Mesela İngilizce, Almanca ve Farsça, Türkçe, Moğolca ve Fince akraba dillerdir. Ancak bu akrabalıklardan, mesela Hint- Avrupa dilleri arasındaki yakınlık kesinlikle bilindiği halde, Türkçe’nin de içine konduğu Ural-Altay dil ailesi arasındaki akrabalık, henüz lehinde ve aleyhinde görüşler bulunan bir nazariye halindedir.

Akraba diller arasındaki yakınlık ve benzerlik sırayla 1. kelime yapısı, 2. cümle kuruluşu ve 3. kelime hazinesi bakımından aranır ancak bu pek sağlam bir ayırım sayılamaz. Çünkü uzun süre bir arada veya komşu bölgelerde yaşama sonucunda iki dil arasında geniş bir kelime alışverişi yapılmış bulunabilir. (Türkçe ile bazı komşu diller arasında olduğu gibi.) Dil akrabalığının temeli olan ırk akrabalığı ise de, bu da ırkın değişmez, dilin ise değiştirilebilir varlıklar oluşu bakımından yine tam bir esas değildir.

Akraba dillerin başlangıçta bir ana dilin şive ve lehçeleri şeklinde tezahür ettiği, sonradan geniş ölçüde gelişerek yeni bir dil halini aldığı kabul edilir. Mesela, Türkçe’nin nazari olarak bir Altay ana dilinden geliştiği, Moğolca ile müşterek bir devre geçirdikten sonra, ayrı bir dil halinde teşekkül ettiği kabul edilir.

Kutsal Aileden ayrı olarak Kutsal Akrabalık, Azize Anna’nın soyundan olanları, bazı efsanelerde anlatıldığı şekliyle bir araya getirir. Birçok Alman resminde (Darmstadt’da. Ortenberg mihrap arkalığı,

Köln’de, Frankfurt’ta, Lucas Cranach) veya flaman resimlerinde (Brüksel’de Quinten Matsys, Valenciennes’de, Marten de Vos) görülür. Fransa’da ve İtalya’da (Perugino, Perugia’da) daha nadirdir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment