Ansiklopedi K Harfi Kimdir

KADIZADE AHMED ŞEMSEDDİN EFENDİ

3. Murad devri şeyhülislamlarındandır. 1512 yılında Edirne’de doğmuştur. Babası, 2. Bayezid devri vezirlerinden Hadım Ali Paşa’nın kölesiydi. Edirne ve İstanbul’da okudu, müderris oldu. Önce Bursa’da Ferhadiye, 1546’­ da İstanbul’da Atik Alipaşa medresesinde müderrislik etti. 1555’te Halep, 1563’te İstanbul kadısı, bir yıl sonra Rumeli kazaskeri oldu. Sokullu Mehmed Paşanın veziriazam olmasından sonra azledildi. Bir süre Edirne’­de kaldı, tekrar İstanbul’a döndüğünde 3. Murad tahta çıkmış ve Sokullu’nun nüfuzu azalmıştı. Bu sebeple Süleymaniye medresesine müderris, daha sonra Rumeli kazaskeri ve nihayet 18 Ekim 1577’de şeyhülislam oldu.1580 yılında Edirne’de ölene kadar bu vazifede kaldı.

Ahmed Şemseddin Efendi, şer’i ve hukuki büyük eserlerle şerh ve haşiyeler yazdı. Bunlardan Hidaya (İslam Hukuku) şerhi meşhurdur. Zamanına gelinceye kadar beylerbeyleri teşrifatta kazaskerlerden önce gelirlerdi. Ahmed Şemseddin Efendi bu usulü değiştirdi. Verdiği fetvalar bir mecmua halinde toplandı. Zeyrek tarafındaki Çırçır mescidini yaptırmıştır.