Ansiklopedi B Harfi Kimdir

BEYZADE KÜÇÜK HASAN PAŞA

Münşeat sahibi ve şairdir. Medrese tahsili yaptı. 3. Mehmed’in Eğri seferinde, Yarat savaşında bulundu. Baştezkirecilik, defterdarlık, beylerbeyliği yaptı, Eflak seferine katıldı. Siyasi ve idari sahalardan çok yazar olarak tanınır.

Hasan Beyzade Tarihi, eserlerinin en önemlisidir, eser iki kısımdır. Birinci kısım Hoca Sadeddin Efendinin Tac-ül-Tevarih (Tarihlerin Tacı) adlı tanınmış kitabının özetidir. İkinci kısım birçok tarihlere kaynak olmuştur. Solakzade, adını taşıyan tarihine bu kitaptan pek çok şeyi aynen aktarmıştır. Ahmed Paşa’nın Kanije Fetihnameleri adlı bir kitabı ve Usul-ül-Hikem fi Nizam-ül-Alem (Alem Nizamında Hikmet Usulleri) adlı münşeatı vardır. Ahmed ve Hamdi mahlası ile şiirler de yazmıştır. 1695 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment