Ansiklopedi G-Ğ Harfi Kimdir

GEDİK AHMED PAŞA

Osmanlı sadrazamıdır. Sırbistan doğumludur. 2. Murad’ın sarayına iç oğlanı olarak alınmıştır. Fatih Sultan Mehmed zamanında Rum (Anadolu) beylerbeyi oldu. 1470’te vezir tayin olununcaya kadar Anadolu beylerbeyliğini muhafaza etti. İlk defa 1461’de Akkoyunluları yenerek Koyulhisar’ı aldı ve böylece kendini tanıttı. 1469-1472 arasında Karamaneli’nin dağlık bölgelerini ve 1471’de Alaiye dahil olmak üzere sahil kısmını, 1472’de Silifke, Mokan, Korikos, Alai’ye kalelerini zapt etti. Uzun Hasan’a karşı kazanılan zaferde önemli rol oynadı. Daha sonra İçel’de Karaman beylerine karşı çarpıştı. Bu arada Silifke ve Minan’ı ele geçirdi (1473-1474). O sırada ikinci vezir idi, Mahmud Paşa idam edilince birinci vezir oldu (1474). Kırım’a, Cenevizlilere karşı gönderildi. 1475 Haziran’ında Kefe’yi ele geçirdi. Orada hapisten kurtardığı Mengli Giray ile Osmanlı hakimiyetini kabul ettiğine dair bir antlaşma yaptı. 1477’de Fatih Mehmed’in Arnavutluk’ta, İşkodra’ya yapacağı sefere muhalefet etmesi üzerine azledilerek Rumeli Hisarına hapsedildi. 1478’de serbest bırakıldı ve donanma kaptanı tayin edildi. 1479’da Kefalonya, Zanta, Santamavra’yı ele geçirdi. 1480’de Napoli krallığına dahil Otranto’yu zaptetti, fakat yeni tahta çıkan 2. Bayezid tarafından geri çağırıldı. Bayezid ve Cem Sultan arasındaki mücadelede Bayezid’in tahtı ele geçirmesinde en önemli rolü o oynadı. Cem’i yakalayamaması Bayezid’in ondan şüphelenmesine ve hapsedilmesine sebep oldu. Cem’in ikinci teşebbüsünde de başarı kazanamaması üzerine kendini kuvvetli hisseden Bayezid, Edirne’de bir ziyafette (18 Aralık 1482) Gedik Ahmed Paşayı öldürttü. İstanbul’da, bugün adını taşıyan semtte ve Afyon’da külliyesi vardır. 1482 yılında Edirne’de öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment