Ansiklopedi K Harfi Kimdir

KAVANOZ ŞÖHRAPLI AHMED PAŞA

Osmanlı sadrazamıdır. Aslen Rus, Silahtar Hüseyin Paşa’nın azatlı kölelerinden Şöhrap Mehmed Paşa’nın adamı olduğu için Şöhraplı, kısa boylu ve çok şişman olduğu için de Kavanoz lakapları ile meşhurdu. Enderun’dan yetişti. Hasoda’da sır kâtibi, sonra güğümcübaşı oldu. Hazine kethüdalığına getirildi. Basra ve Musul valiliğine gönderildi. Amcazade Hüseyin Paşa’nın kızı ile evlendi. 2. Mustafa’nın Avusturya seferine çağırıldı, fakat Orduyu Hümayun, Sofya sahrasına vardığı halde kendisi hala Üsküdar’da olduğu için vezirliği geri alındı. Üç yıl fiili hizmetten uzak kaldı. Elmas Mehmed Paşa şehit edilince ve Amcazade Hüseyin Paşa sadrazam olunca yine vezir rütbesi ile Hanya muhafızı oldu (1697). 17 Temmuz 1703’te İstanbul’da Cebecilerin ulufe istemek bahanesiyle baş kaldırdıkları günlerde (Edirne vakası) İstanbul kaymakamı Köprülüzade Abdullah Paşa, saraydan kaçıp gizlenmiş olduğundan, asiler Anadoluhisarı’nda, kayınpederi Amcazade Hüseyin Paşa’nın yalısında bulunan Şöhrap Ahmed Paşa’yı sandal ile şehre getirtip evvela kaymakam, birkaç gün sonra da sadrazam tayin ettiler (1703). 1705 yılında İnebahtı’nda ölmüştür.

Yorum Ekle

Click here to post a comment