A Harfi Ansiklopedi Kimdir Meslekler Şair

ABDİ

Divan şairi (XV. yy.). Câmâsbnâme adlı manzum hikayeyi II. Murad adına Farsçadan Türkçeye çevirdi. Bu eserin dil tarihi bakımından büyük değeri vardır. Hayatı hakkında bilgi yoktur. Ancak 1545’te yazılmış 1071 beyitlik Niyazname-i Sa’d ü Hüma (Sad ve Hüma’nın yakarışları) adlı mesnevisinden başka, Nüzhetname-i Abdi (Gül’ü Nevruz) (Gülbahçesi veya Nevruz Gülü) adlı diğer bir eseri bilinmektedir. Her iki eserin de konusu İran edebiyatından alınmıştır. Niyazname’deki bir kayıttan, kitabın, Manisa’da bulunan şehzade Selim’e sunulduğu anlaşılır.

ABDİ

Saz şairidir (XVIII. yy.) hece ve aruzla şiirleri vardır. Divan şairlerinden Nabi’­ nin, halk şairlerinden Aşık Ömer  ile Gevheri’nin tesiri altında kalmıştır. Bir aralık. bilinmeyen bir sebeple sürgüne gönderildi. Mekke’de ikamete memur edildi. Şiirlerine cönklerde rastlanır.

ABDİ ( Asıl adı Abdullah)

Divan Şairidir. Kılıç Ali Paşa Camii imamı Mehmet Efendinin oğludur. Müderrislik ve kadılık yapmıştır. Bursa kadısı iken 1667 yılında ölmüştür. Divan’ı vardır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment